Alkmaarders helpen Alkmaarders
 

In Memoriam 

Het bestuur van de Stichting Alkmaarders helpen Alkmaarders heeft met droefheid

kennis genomen van het overlijden op 1 mei van Mirjam Hamberg.

Mirjam was de inspirator van onze Stichting. Zij heeft zich jarenlang ingezet voor het welzijn van anderen. Dat was voor het bestuur van Alkmaarders helpen Alkmaarders reden om voor Mirjam een actie te steunen, die het voor haar mogelijk maakte een levensverlengende behandeling te ondergaan.

Wij wensen haar gezin en haar familie veel sterkte en troost.

Benefiet4Mirjam

Het 1e Benefiet Alkmaarders helpen Alkmaarders 'Hope4Mirjam' heeft15.000,00 euro opgeleverd. Oprecht een hele diepe buiging en petje af voor alle artiesten. Daarnaast willen we vrijwilligers, technici en catering+barmedewerkers bedanken voor hun tomeloze inzet. Dank aan alle sponsoren die de veiling mede hebben mogelijk gemaakt. Dank aan de mensen die een kavel hebben gekocht. Uiteraard worden de werkgroepleden ook super bedankt! En tot slot dank aan het aanwezige publiek. Tot ziens! Het bestuur van Alkmaarders helpen Alkmaarders. Bekijk de video hieronder van de benefietmiddag die Fer Korver voor ons maakte! Dank Fer.

  Als medische innovaties perspectief bieden  

Alkmaarders helpen Alkmaarders is een fonds dat is opgericht voor en door Alkmaarders. Onze doelstelling is om mensen te ondersteunen die in nood zijn wegens ziekte en die geen perspectief op verbetering hebben binnen het huidige zorgstelsel. Wij willen mensen in staat stellen om gebruik te kunnen maken van innovatieve behandelingen en technieken die op dit moment nog niet voor vergoeding in aanmerking komen door de zorgverzekeraars. Veel mensen starten fondsenwervingsacties om zo’n behandeling mogelijk te maken. Onze stichting wil juist deze mensen helpen met hun eigen initiatief.

 

 

 

 

 

 

De stichting was er niet gekomen zonder de inspiratie van Mirjam Hamberg. Zij heeft zich jarenlang als persoon, als gemeenteraadslid en ook als wethouder van Alkmaar ingezet voor anderen. Voor kinderen met HIV bijvoorbeeld, waar ze zelf een fonds voor oprichtte. En ook haar onvermoeibare inzet voor innovatieve manieren van denken en werken zijn voor ons de inspiratie.

De stichting Alkmaarders helpen Alkmaarders is op 7 februari 2018 opgericht.

Aanleiding was dat de hulp van de oprichters was ingeroepen bij de actie Hope4 Mirjam. Een actie om geld in te zamelen voor een immuuntherapie- behandeling in het buitenland voor borstkankerpatiënte Mirjam Hamberg. De actie vond plaats op 15 april en leverde in totaal € 15.000 op. Met die bijdrage werden Mirjam en haar kinderen in staat gesteld de gewenste behandeling te beginnen.

 

Na deze voortvarende start, die alleen mogelijk was door de inzet van actieve en betrokken vrijwilligers, heeft het bestuur van de Stichting gewerkt aan het versterken van de eigen organisatie. Dat is vastgelegd in het beleidsplan 2018- 2020. Ook is gewerkt aan het vergroten van de bekendheid en het beter positioneren van de Stichting. Daarvoor was  het vinden van goede partners belangrijk. De stichting vond in het Kaasdragersgilde zo’n partij. Dit oudste gilde van Kaasstad Alkmaar vierde in 2018 zijn 425- jarig bestaan. Zij kozen de Stichting Alkmaarders helpen Alkmaarders als hun goede doel voor dat jaar. Dat betekende dat alle opbrengsten van de festiviteiten en eigen acties gedoneerd zijn aan Alkmaarders helpen Alkmaarders.

 

In 2018 zijn ook gesprekken gestart met voetbalclub AZ en is gestart met het werven van een comité van aanbeveling. Zie verder het financiële jaarverslag en het beleidsplan.

Kick-off 

Zondag 4 maart 2018 was de officiële start van het nieuwe fonds Alkmaarders helpen Alkmaarders. Het was een goede kick-off! Meer dan 20 mensen kwamen samen om te brainstormen over de toekomst van het fonds en het benefiet op zondag 15 april 2018. 

Bestuur

Het bestuur van de stichting Alkmaarders helpen Alkmaarders bestaat uit de volgende leden:

Voorzitter: Annemiek Klever

Secretaris: Willem de Haas

Penningmeester: Martha Martin

Algemeen bestuurslid: Anjo van de Ven

(coördinator uitvoeringsplan) 

Algemeen bestuurslid: Seline Bakker

Algemeen bestuurslid: Marjon Roobeek

Notaris Hans Erkamp heeft de stichting (pro deo) op 7 februari 2018 opgericht!

Oprichting bestuur Alkmaarders helpen Alkmaarders

Doneer!

Wil jij een Alkmaarder in nood helpen? Dat kan natuurlijk. Je bijdrage is meer dan welkom! 

 

Doneren kan via rekeningnummer NL64ABNA0813299012 t.a.v. Stichting Alkmaarders helpen Alkmaarders. 

KvK-nummer: 70850895

Stichting Alkmaarders helpen Alkmaarders heeft ANBI Keurmerk!

 

Onze Stichting heeft de ANBI-status, dit wil zeggen dat de stichting door de Belastingdienst is aangemerkt als 'algemeen nut beogende instelling'.

 

Dit houdt in dat de donaties die aan de stichting worden gegeven meetellen voor de giftenaftrek.

 

Wilt u nog een schenking doen voor het einde van het jaar?

 

Als u uw giften vastlegt in een schenkingsovereenkomst, voor minimaal 5 jaar, ontvangt u van de Belastingdienst een groot deel terug. Afhankelijk van de hoogte van uw gift en het percentage inkomstenbelasting dat u betaalt, kan dat oplopen tot 51,95%. Aan het afsluiten van een schenkingsovereenkomst zijn geen kosten verbonden. Giften boven 1% van uw drempelinkomen, met een minimum van € 60,- zijn aftrekbaar. Wat u meer heeft betaald dan dit drempelbedrag mag u aftrekken. U mag niet meer aftrekken dan het maximum: 10% van uw drempelinkomen.

 

Welke gegevens vult u in op uw belastingaangifte?

- U kunt uw schenking als aftrekpost opgeven voor de inkomstenbelasting, onder ‘persoonsgebonden aftrekposten’.
- U vinkt in box 1 bij ‘aftrekposten’: giften aan.
- Vervolgens vult u het bedrag van de schenking in bij ‘bedrag van de periodieke giften’.
- Bij 'transactienummer' vult u het nummer in dat wij hebben genoteerd op de geretourneerde overeenkomst.
- Bij 'fiscaal (RSIN) nummer' vult u het RSIN nummer in van Stichting Alkmaarders helpen Alkmaarders: 8584 084 444.

Schenkingsovereenkomst

Heeft u nog vragen of wilt u gebruik maken van de schenkingsovereenkomst?  Dan kunt u contact opnemen met onze penningmeester Martha Martin, penningmeester via het mailadres jamabelasting@gmail.com

Zij helpt u graag verder!

 

Een aanvraag doen bij onze stichting?

De Stichting Alkmaarders helpen Alkmaarders heeft als doel om inwoners van Alkmaar te ondersteunen die in nood zijn wegens ziekte en die geen of onvoldoende beroep kunnen doen op de reguliere gezondheidszorg. Om in aanmerking te komen voor wat extra hulp van Alkmaarders helpen Alkmaarders nemen wij aanvragen in behandeling voor beoordeling indien:

 

  • Er beschreven is waarom hulp nodig is;

  • Er aantoonbaar geen oplossing is binnen de reguliere gezondsheidszorg;

  • Er perspectief is op een oplossing of behandeling met toelichting en opgave van tijdspad en kosten;

  • Er door de betrokkenen zelf acties zijn/worden opgezet om een oplossing en/of behandeling mogelijk te maken;

  • Er aangegeven wordt voor welke ondersteuning (bedrag, actie, kennis) er een beroep wordt gedaan op Alkmaarders helpen Alkmaarders.

 

Mail uw aanvraag naar info@alkmaardershelpenalkmaarders.nl

Wij streven ernaar om binnen twee weken te reageren op uw aanvraag.

Contact

Voorzitter Annemiek Klever: 06 12059229

logoaha.png